Secularisme kent geen religieuze symbolen!

Schotse agente met hoofddoek
Foto: onbekende c

Nederland kent een zekere coöperatie tussen kerk en staat, waar de staat zich inclusief neutraal, of compenserend neutraal opstelt ten opzichte van geloven. Bijna een eeuw geleden bereikten de politieke partijen een compromis: als de confessionele partijen zouden instemmen met het algemeen mannenkiesrecht, zou de bekostiging van het bijzonder onderwijs gelijkgesteld worden met openbaar onderwijs. Zo eindigde de schoolstrijd in de ‘Pacificatie van 1917’.

Nu, een eeuw later lijkt mij dat een onwenselijk compromis en ben ik de mening toegedaan dat Nederland, evenals landen als Frankrijk en Portugal het secularisme zou moeten aanhangen. In deze landen bestaat een diepgaande scheiding van kerk en staat, ofwel exclusief neutraal, waar op scholen geen godsdienstles wordt gegeven, religieuze attributen en symbolen in de publieke ruimte verboden zijn en vrijzinnigheid een grote mate van bescherming geniet.

In deze tijd waarin verscheidene godsdiensten en ook politieke partijen intolerantie ten toon spreiden van andersdenkenden. Wat daarbij zeer storend is dat elke belastingbetaler moet betalen voor het in stand houden van het bijzonder onderwijs. Natuurlijk heeft iedereen het vrije recht om bijzonder onderwijs aan te bieden, maar dan wel op kosten van hen die het wensen te volgen.

Een en ander zal dan ook moeten gelden bij het uitoefenen van overheidsfuncties, zoals binnen het politie-apparaat, waarover nu het korps Amsterdam in discussie wil.

Wat mij betreft maakt de coöperatie zo snel mogelijk plaats voor het secularisme en wordt Nederland zo vlug mogelijk een seculiere staat.

 

 

Het Geweten van Nederland is een column van René Kamphuis

Reacties