Schriftelijke vragen D66 over Jeroensplein

Foto: D66 Noordwijk

Mede naar aanleiding van herhaalde moties van de fractie van D66 en anderen heeft de gemeenteraad van Noordwijk op 14 juli 2018 besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Jeroensplein en extra structurele lasten te dekken voor groenonderhoud op dit plein.

De beoogde werkzaamheden omvatten (a.) het vervangen van de veel bekritiseerde betonnen palen door verzonken palen en (b.) het plein voor de kerk en het raadhuis afsluitbaar te houden met boomeilanden en de beweegbare poller te verplaatsen een en ander volgens een aangeleverd voorlopig ontwerp.

Het betreffende raadsvoorstel vermeldt dat de werkzaamheden naar verwachting voor 1 februari 2019 zijn afgerond.

Tot op heden is slechts een deel van de beoogde werkzaamheden uitgevoerd en zijn met name de werkzaamheden gericht op de aanleg van de boomeilanden en het verwijderen van een restant aan betonpalen achterwege gebleven. De Raad is door het college niet geïnformeerd over deze vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden en de redenen welke daaraan ten grondslag liggen. Namens de D66-fractie heeft fractievoorzitter Dick Gutlich de volgende vragen gesteld: 

Vragen

  1. Kunt u ons – mede gelet op uw actieve informatieplicht jegens de Raad – informeren over de voortgang van de werkzaamheden rondom de herinrichting van het Jeroensplein?
  2. Kunt u ons toelichten wat de redenen zijn voor de forse vertraging in de planning van de uitvoering?
  3. Kunt u ons voorzien van een actuele planning van de werkzaamheden waartoe medio 2018 is besloten?
  4. Kunt u redenen aanwijzen waarom de Raad niet is geïnformeerd over de gesignaleerde vertraging?

Reacties

0