Circulaire economie en verstedelijking op de agenda bij de commissie ruimte en Leefomgeving

Fleur de Groot

Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag om 19.00 uur . Op de agenda staat het Statenvoorstel randvoorwaarden Waste to Chemistry en GS-brief over Circulaire Economie en de Discussienota verstedelijking provincie Zuid-Holland. De vergadering is te volgen via de webcast https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/

Statenvoorstel randvoorwaarden Waste to Chemistry en GS-brief over Circulaire Economie

De provincie heeft als taak om de regionale economie te stimuleren. De provincie Zuid-Holland is mede-ondertekenaar van het grondstoffenakkoord met als doel in 2050 een 100 % circulaire economie te realiseren. Circulaire economie gaat over grondstoffen hernieuwbaar inzetten en afvalstromen minimaliseren.
GS willen onderzoek doen naar de rol en taak van de provincie in de ontwikkeling naar een circulaire economie hetgeen zal leiden tot nieuw beleid en/of aanpassingen in het Omgevingsbeleid. De commissie wordt geïnformeerd over deze ontwikkeling van het Omgevingsbeleid voor circulaire economie en over de insteek en financiering van de Transitiecampus, een lopend initiatief om een meerjarig kennis- en innovatieprogramma te ontwikkelen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Vorig jaar stemde Provinciale Staten al in met het voorstel voor het verlenen van een financiële bijdrage van maximaal 7,5 miljoen in de vorm van een lening voor het project Waste to Chemistry (voorheen genaamd Waste to Chemicals), één van de lopende initiatieven op het gebied van circulaire economie. Conform amendement 570 dat bij de besluitvorming over het project WtC is aangenomen, worden de randvoorwaarden voor het verstrekken van de lening ter goedkeuring voorgelegd.

Discussienota verstedelijking provincie Zuid-Holland

In deze nota voor verstedelijking worden de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave, gekoppeld aan andere maatschappelijke opgaven. Hierin zijn zeven algemene uitgangspunten voor verstedelijking opgenomen: 1) bouw voor eigen behoefte en stem af binnen de regio, 2) bouw binnen bestaand bebouwd gebied, 3) bouw nabij Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), 4) differentieer de woningvoorraad, 5) benut de potentie van groen en water, 6) koester en ontwikkel gebieden voor de nieuwe economie en 7) draag bij aan de energietransitie.
In aanvulling hierop ziet de provincie vijf kansrijke ruimtelijke interventies die een bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de woningbouwproductie: 1) inzetten op transformatiegebieden, 2) ontwikkelen knooppunten openbaar vervoer, 3) infrastructuur en omgeving beter integreren, 4) schaalsprong landschap (dubbeldoelstelling bereiken door verdichten en vergroenen van bestaand bebouwd gebied te combineren) en 5) investeren in toekomstbestendige wijken en dorpen.
In het komende jaar willen GS aan PS een pakket van maatregelen aanbieden die bijdragen aan de versnelling van de verstedelijkingsopgave.
De commissie wordt gevraagd in gesprek te gaan over de koers en inzet van de provincie op het thema verstedelijking.

Uitgelicht

article
14392
Home / Nieuws / februari 2018 Fleur de Groot Commissie Ruimte en Leefomgeving start woensdag
https://noordwijk.nieuws.nl/geen-categorie/20180206/circulaire-economie-en-verstedelijking-op-de-agenda-bij-de-commissie-ruimte-en-leefomgeving/
2018-02-06T10:20:11+00:00
Geen categorie