Rondetafelgesprek Notitie Woonbehoefteonderzoek

Foto: gemeente Noordwijk

Dinsdag 10 december 2019 buigt de raad zich over de Notitie Woonbehoefteonderzoek. Een bouwsteen met 5 opgaven voor de woonvisie.

Behoefte in cijfers

“De gemeente Noordwijk heeft een woningbouwopgave voor de lokale behoefte van bijna 2.100 woningen tot 2030, en voor de regionale opgave van nog eens bijna 500 woningen. Aanvullend zijn in het verleden afspraken gemaakt voor de opvang van de woningbehoefte uit de Haarlemmermeer.”, zo staat te lezen de Notitie Woonbehoefteonderzoek.

Tekorten in beeld

En ook: “Tot op heden weet de gemeente de woningbouwaantallen niet te bereiken. Wanneer het vrijkomende aanbod wordt vergeleken met de kwalitatieve vraag dan verwachten we in de gemeente Noordwijk tekorten in sociale huur- en koopappartementen, tot € 200.000,-. Ook zien we tekorten in de grondgebonden koopwoningen, tot ongeveer € 300.000,-“.

Gemeenteraad aan zet

Op dinsdag 10 december 2019 komt de notitie ter sprake tijdens het rondetafelgesprek. Het staat op de agenda. De gemeenteraadsleden krijgen niet alleen de gelegenheid om de uitkomsten van het onderzoek te bespreken. Ook kunnen ze stilstaan bij de aandachtpunten voor de woningbouwopgave per kern. Tot slot staan er in de notitie 5 opgaven voor de toekomstige woonvisie.

Aandachtspunten

“Gelet op de ruimtelijke mogelijkheden is de behoefte voor Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen vooral op locaties in Noordwijk-Binnen op te vangen. Dan gaat het om een gevarieerd programma met een en accent op appartementen. Huur en koop. Gelet op de druk op de woningmarkt in Noordwijkerhout is de behoefte in deze kern relatief groter dan in De Zilk. Het accent kan in deze kernen iets meer liggen op grondgebonden woningen”, aldus de notitie.

Vijf opgaven voor de woonvisie

Er zijn op basis van de notitie 5 opgaven voor de woonvisie van de gemeente Noordwijk te herleiden:

  1. De gemeente Noordwijk staat voor een complexe opgave. De woningmarkt staat onder grote druk en er is behoefte aan meer woningen. Tegelijkertijd is de vraag vooral gericht op sociale en betaalbare huur- en koopwoningen. De sturingsmogelijkheden van de gemeente om deze opgaven te realiseren zijn beperkt. Dit vraagt een maximale benutting van de (resterende) sturingsmogelijkheden op het te realiseren kwantitatieve en kwalitatieve programma: naar bouwmogelijkheden en segmenten, mede in relatie tot de opgaven in de bestaande woningvoorraad.
  2. De bevolking van de gemeente Noordwijk wijkt af van het regionale gemiddelde: meer ouderen en meer hoge inkomens. Voor een meer evenwichtige opbouw is op de woningmarkt aanvullend ruimte nodig voor jonge huishoudens. Ook voor lage en middeninkomens is er onvoldoende woningaanbod.
  3. De druk op de woningmarkt van de gemeente Noordwijk is groot en neemt verder toe. Dat geldt voor de hele regio, maar nog meer in de gemeente Noordwijk. Toevoeging van woningen is nodig om de druk enigszins te verlichten, en niet verder op te laten lopen. Dan gaat het tot 2030 om bijna 2.100 woningen voor de lokale behoefte en 500 woningen voor de regionale vraag. Aanvullend ligt er nog een opgave vanuit de Haarlemmermeer.
  4. De vraag is in belangrijke mate gericht op betaalbare huur- en koopwoningen. Deze woningen zijn relatief beperkt aanwezig in de gemeente Noordwijk. Doorstroming heeft voor het bedienen van de vraag naar deze woningen dan ook beperkt effect. Het gaat dan om toevoeging van netto minimaal 1.140 sociale huurwoningen. Daarboven is nog aanbod nodig ter compensatie van te verkopen of te liberaliseren sociale huurwoningen (..). Dit aantal is nog onvoldoende geborgd in de woningbouwplannen.
  5. Naast de doelgroep voor sociale huur is er ook een groep middeninkomens waarvoor weinig aanbod beschikbaar is. Dan gaat het om woningen in de middenhuur tot circa € 1.000 en  koopwoningen tot € 275.000. Realisatie van betaalbare koopwoningen is in de huidige markt lastig, en vaak eenmalig door de continue opwaartse prijsdruk.